RAZPIS ZA NAJEM PROSTOROV ZA ŠPORT V ŠOL. LETU 2019/2020

 

RAZPIS ZA NAJEM PROSTOROV ZA ŠPORT V  ŠOL. LETU 2019/2020

 

Osnovna šola Griže razpolaga s telovadnico, ki se lahko s spustno pregrado razdeli  v dve vadbeni enoti.

 

V telovadnici se nahaja visoka plezalna stena. Za njeno uporabo se najame ena vadbena enota. V tem času se na drugi vadbeni enoti praviloma odvijajo dejavnosti brez žoge. Kadar se v steni izvaja plezanje, se pregrada ne spušča, zato površino delimo na dve vadbeni enoti s panoji na kolesih.

 

Plesni studio je primeren za plesne dejavnosti, jogo, gimnastiko ipd. V plesnem studiu se lahko izvaja tudi plezanje na nizki plezalni steni (»bolder« stena).

 

Uporabniki (najemniki) lahko za atletiko najamejo tudi zunanje športne površine.

 

Svet zavoda OŠ Griže je sprejel  Interni pravilnik za oddajanje šolskih prostorov OŠ Griže.

 

Cenik, kot ga določa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec (Ul. RS 92/2013 in njegove spremembe) velja za športna društva, ki so izvajalci športnih programov do vključno mladinske kategorije in so bili izbrani kot izvajalci športnih programov v Občini Žalec na javnem razpisu.

 

Za druge uporabnike (najemnike) velja cenik, ki ga sprejme in potrdi Svet Zavoda OŠ Griže (praviloma pred začetkom novega šol. leta).

 

Vsi zainteresirani za najem prostorov za šport (telovadnice, plezalne stene, plesnega studia, zunanjih športnih površin) izpolnite prijavnico, ki je priloga tega razpisa, in jo v zaprti kuverti pošljite na naslov: Osnovna šola Griže, Griže 1a, 3302 Griže s pripisom »Razpis za najem prostorov za šport«. Rok za oddajo prijavnice je do vključno 31. 7. 2019.

 

Osnovna šola Griže bo z najemniki (uporabniki) sklenila pogodbe o uporabi, v katerih bo poleg osnovnih podatkov, plačilnih pogojev in medsebojnih obveznostih upravljavca in najemnika (uporabnika) navedba časa in števila ur uporabe, imenovanje odgovorne osebe uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.

 

Najemniki (uporabniki), ki so že najemali prostore za šport, morajo imeti poravnane vse obveznosti pred sklenitvijo nove pogodbe.

 

 

Marija Pavčnik, ravnateljica