Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Osnovna šola Griže

Griže 1a
3302 Griže
Telefon: 03 620 92 40
Fax: 03 620 92 48

E-mail: osce-grize@os-grize.si

Odgovorna uradna oseba Marija Pavčnik, ravnateljica
Telefon: 03 620 92 41
Datum prve objave kataloga
Datum zadnje spremembe 28. 09. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu  http://www.os-grize.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram zavoda

Seznam organov zavoda:

SVET ZAVODA, predsednica Polona Jelen

RAVNATELJICA, Marija Pavčnik

SVET STARŠEV, predsednica Sabina Antloga Žuna

Seznam strokovnih organov:

UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIK

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

STROKOVNI AKTIV: 1., 2. triletja; matematike; slovenščine; tujih jezikov; naravoslovja in tehnike; družboslovja in umetnosti; športa; podaljšanega bivanja in jutranjega varstva; dela v MUS

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Griže, Griže 1a, 3302 Griže

Davčna številka: 75852390 (nismo zavezanci za DDV)

Številka računa:

013906030687671 (do 30.11.2021)
011006008355118 (od 01.12.2021)

Spletni naslov centralne šole: http://www.os-grize.si

Telefonske številke:

03 620 92 40 – tajništvo

03 620 92 41 – ravnateljica

03 620 92 42 – pomočnica ravnateljice

03 620 92 44  – psihologinja

03 620 92 45 – kuhinja

03 620 92 60 – kabinet RS

03 620 92 47 – knjižnica

041 697 342 – šolski mobilni telefon

Podružnična šola Liboje, Liboje 121,  3301 Petrovče

E-mail:  os-liboje.ps@guest.arnes.si

Telefonske številke:

03 714 03 30  – zbornica, kuhinja

Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje. Na področju osnovnošolskega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še s pripravo in razdeljevanjem hrane za učence.

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Ravnateljica: Marija Pavčnik

E-mail: marija.pavcnik @os-grize.si

Pomočnica ravnateljice: Andreja Konovšek

E-mail: andreja.konovsek@os-grize.si

Vodja podružnice POŠ Liboje: Darja Kovač

E-mail: darja.kovac@os-grize.si

Tajnica: Eva Kepa

E-mail: osce-grize@os-grize.si

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Državni predpisi

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Kolektivna pogodba za javni sektor

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o dodeljevanju študijske pomoči

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Druge povezave na državne registre: Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si
Državni izpitni center: http://www.ric.si
AJPES: http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp

2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt

Vzgojni načrt šole

Poročilo o realizaciji programa

Poslovno poročilo

2.5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

2.6. Seznam internih dokumentov

Odlok o ustanovitvi

Pravilnik o računovodstvu

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šolske prehrane

Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ

Pravila o šolski prehrani

2.7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk Podatki o učencih in starših

2.8. Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

Urnik

Publikacija OŠ Griže

Hišni red OŠ Griže

Šolski red OŠ Griže

Vzgojni načrt OŠ Griže

Prometno-varnostni načrt OŠ Griže

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Spletna stran http://www.os-grize.si

Fizična oblika: informacije so fizično dostopne vsak delovnik od 8. do 14. ure na sedežu zavoda.

Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

Šolski koledar

Urnik

Cene malic in kosil

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Šolski prevozi

 

Dostopnost