Učenci s posebnimi potrebami

Učenci s posebnimi potrebami so zelo raznolika skupina otrok, ki zaradi nekaterih motenj ali primanjkljajev ne dosegajo želenih uspehov. To so učenci s specifičnimi motnjami na posameznih področjih učenja, učenci z govornimi motnjami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni ter učenci z motnjami vedenja in osebnosti.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami omogoča tej skupini otrok izobraževanje v redni osnovni šoli pod pogojem, da ti, z dodatno strokovno pomočjo in prilagojenimi programi, dosegajo vsaj minimalna znanja. Za vsakega učenca s posebnimi potrebami se na osnovi odločbe in strokovnega mnenja izdela individualizirani program, ki mu omogoča optimalno napredovanje v šoli. Za realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa skrbi šolska komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole.


Dodatna strokovna pomoč je oblika pomoči, ki omogoča učencu individualiziran, prilagojen pristop in mu olajša šolsko delo.  Do dodatne strokovne pomoči (nadalje DSP) so opravičeni učenci za katere Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (nadalje KUOPP) ugotovi, da otrok potrebuje pomoč.

KUOPP odloči o številu ur DSP na teden. DSP lahko izvajajo učitelji, specialni pedagogi, socialni pedagogi in pedagogi ter drugi, glede na otrokovo težavo, primerni strokovnjaki. Ker DSP najpogosteje poteka izven razreda, se lahko oblika dela dobro prilagodi potrebam posameznega učenca. Prav tako pa se praviloma izvaja v času pouka, tako da učenec ni dodatno obremenjen.

DSP pa za učenca z odločbo predvideva tudi prilagoditve, če so potrebne, na različnih ravneh šolskega dela: pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pri domačih nalogah, prostorske in organizacijske prilagoditve, prilagoditve pri poučevanju, didaktičnih pripomočkih itd.

DSP je orientirana k potrebam enega učenca in je zato načrtovana tako, da učencu, na njemu primeren način, približa učno snov ali pa mu nudi pomoč pri soočanju z različnimi težavami ne samo v šoli znanja, ampak tudi v šoli življenja.

 dsp

 

Na naslednjih povezavah si oglejte:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (veljavnost od 01. 09. 2012)

Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 9-letno OŠ

Dostopnost