Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu izvajamo poleg obveznih predmetov tudi pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehniškega sklopa. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Glede na čas trajanja so izbirni predmeti eno- oziroma triletni. Potekajo eno uro na teden, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri tedensko. V primeru, da je delo pri predmetu pretežno praktične narave, učitelj predlaga izvajanje v sklopih po več ur skupaj, za kar starši podpišejo soglasje. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.

Postopek izbire predmetov vodita Metka Umek in Andreja Konovšek.


7. razred

PREDMET UČITELJ
Likovno snovanje Breda Bračko
Šport za zdravje Metka Umek
Sodobna priprava hrane Martina Petelinek
Vzgoja za medije – radio Polona Čmer
Obdelava gradiv – les Ivan Pišek
Urejanje besedil Marija Vaš
 Ples Metka Umek

8. razred

PREDMET UČITELJ
Nemščina 2 Valentina Uplaznik Tičič
Šport za sprostitev Sašo Kač
Ples Metka Umek
Sodobna priprava hrane Martina Petelinek
Obdelava gradiv – les Ivan Pišek
Vzgoja za medije – Televizija Polona Čmer
Multimedia Tjaša Kos

9. razred

 

PREDMET UČITELJ
Nemščina 3 Saša Silovšek
Izbrani šport − košarka Sašo Kač
Ples Metka Umek
Načini prehranjevanja Martina Petelinek
Obdelava gradiv – les Ivan Pišek
Likovno snovanje 3 Breda Bračko

Učenec lahko v mesecu septembru še spremeni odločitev, vendar lahko v soglasju s starši izbira le med izbranimi izbirnimi predmeti. Njegova odločitev ne sme vplivati na dani urnik, na ukinitev skupine ali na povečanje števila skupin.


Izbirni predmeti so v urniku eno uro na teden (tuji jezik dve uri), so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

V 3. VIO bomo izvajali izbirne predmete  21 ur tedensko v 15 skupinah.