Subvencionirana prehrana

MALICA

  • Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

KOSILO

  • Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku. MIZŠ opozarja šolo, da za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, nima pravice iz CEUVIZ pridobivati podatkov o subvenciji. Starši lahko sami iz odločbe o otroškem dodatku ugotovijo, ali je otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Subvencionirana prehrana se pridobi na podlagi oddane vloge za otroški dodatek na pristojni Center za socialno delo. Šola bo pri obračunu prehrane upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med pristojnim ministrstvom in šolo. V kolikor imate odločbo o otroškem dodatku, ki se je iztekla ali pravice do otroškega dodatka še niste uveljavljali, vložite novo vlogo na pristojni Center za socialno delo.

Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oziroma do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila. Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano.

 

Vodja šolske prehrane:   Amela Osmić

Ravnateljica: Marija Pavčnik

 

Dostopnost