Nadarjeni učenci

Na šoli uresničujemo koncept dela z nadarjenimi učenci, ki jih šoli nalaga Zakon o OŠ. Želimo si, da bi vsakemu učencu omogočili napredovanje v skladu z njegovimi zmožnostmi. 

KONCEPT ODKRIVANJA IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI

KDO SO NADARJENI UČENCI?

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka kot proces v več fazah:

1. evidentiranje

Poteka brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih lestvic. Uporablja se več kriterijev (izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati tekmovanj). Potrdi jih razredni učiteljski zbor. Evidentiranje se izvaja v 3. razredu devetletke. Tako izberemo širšo skupino otrok, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidentiranje se lahko izvede tudi v višjih razredih.

2. identifikacija

Pomeni ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti. Izvaja se v 4. razredu devetletke. Kriteriji so: ocenjevalne lestvice nadarjenosti, ki jo izpolnjujejo učitelji, test splošnih intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti.

Testiranje opravi šolska psihologinja s predhodnim pisnim soglasjem staršev. Učenec bo prepoznan za nadarjenega, če bo nadpovprečen vsaj pri enem merilu.

3. seznanitev in pridobitev mnenja staršev

Šolska svetovalna služba seznani starše z rezultati evidentiranja in identifikacije ter pridobi njihovo mnenje za pripravo individualiziranega programa.

Za potrjene nadarjene učence se pripravi individualizirane programe, v katerih se določijo cilji, preko katerih učenci razvijajo svoje potenciale, v skladu s svojimi interesi in v okviru možnosti, ki jih imamo v šoli.

 nadarjeni

Dostopnost