OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2024/25

Šolsko leto 2024/25

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 1. DO 9. RAZREDA

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

20a. člen

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih

predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE

→V šol. letu 2024/25 učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

→Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na naši šoli izbirajo med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik-nemščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost.

 • Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev.
 • V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.
 • Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

→ Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure

→ Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.

 • Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.
 • Šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno celotno triletno obdobje.
 • Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

→ O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRIADE

 • V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.
 • V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.
 • Učenec si naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za premet, ki ga je izbral, dovolj prijav.
 • Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen.
 • Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.
 • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo tudi potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo o vpisu najkasneje do 15. septembra.
 • Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevnik in redovalnic oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.
 • Naj za obvezne izbirne predmete poudarimo, da je tuj jezik predmet, ki poteka dve uri tedensko in je hkrati triletni predmet, kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik I, če želi obiskovati tuj jezik II, oziroma III. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.
 • V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev na naši šoli, lahko izvajali predvidoma 16. Izbrali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci morajo zato v prijavni list zapisati tudi nadomestne predmete, za primer, če se izbirni predmeti, za katerega so se najprej odločili, ne bi izvajal.

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Okvirni rokovnik:

 • Maj/junij: učenci dobijo navodila za prijavo na izbirne predmete preko portala Lopolis.
 • Maj/junij: zbiranje prijav.
 • Maj/junij: oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih interesov.
 • Junij: prejeli boste pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo učenec(-ka) obiskoval(-a) v naslednjem šolskem letu.
 • September: zadnji čas za »popravek« svoje izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v skladu z normativi, ki veljajo za določeno skupino.
 • Po 30. 9. 2024 zaključek postopka – spremembe niso več možne.
Dostopnost