Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6.  razredu

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) bomo v šolskem letu 2019 / 2020 izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6.  razreda.  Glede na veljavne normative bomo v POŠ Liboje izvajali predmet Računalništvo, v OŠ Griže pa predmete Šport, Nemščina in Računalništvo. Učenci, ki so se odločili za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta in bodo pri tem predmetu tudi ocenjeni. Učenec si lahko naslednje leto izbere drug neobvezni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.  Izbrani neobvezni  izbirni predmeti obsegajo 35  šolskih ur  letno.

Neobvezni izbirni predmeti v 7. in 8. razredu

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) bi lahko v šolskem letu 2019 / 2020 izvajali pouk neobveznega izbirnega predmeta drugi tuj jezik  tudi za učence 7. in 8. razreda v obsegu dveh ur tedensko. Glede na kadrovske možnosti šole, bi lahko ponudili le nemščino, ki pa jo že izvajamo kot obvezni izbirni predmet. Skupine pri izbirnem predmetu nemščina v 7., 8. in 9.  razredu še lahko sprejmejo učence (do veljavnega normativa).