Organizacija prehrane

ŠOLSKA PREHRANA

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) je Svet zavoda OŠ Griže  na seji dne 1. 7. 2010  sprejel Pravila o šolski prehrani OŠ Griže.

ORGANIZACIJA PREHRANE

 Za organizacijo prehrane na šoli skrbi zavod Petka, ki je javni zavod za izvajanje spremljevalnih dejavnosti osnovnih šol Občine Žalec. Prehrana poteka usklajeno z organizacijo dela na naši šoli.

ČAS RAZDELJEVANJA POSAMEZNIH OBROKOV

DOPOLDANSKA MALICA

 • –2. razred: ob 8.25.
 • –5. razred: po 1. učni uri, ob 9.05.
 • –9. razred: po 2. učni uri, ob 9.55.

KOSILO

 • in 2. triada: od 11.55 dalje.
 • triada: po končanem pouku, najkasneje pa po 6. uri. Med petminutnimi odmori odhajanje na kosilo ni dovoljeno.

POPOLDANSKA MALICA

 • ob 14.30.

Dopoldanska malica in kosilo se razdeljujeta v jedilnici. Popoldansko malico pripelje eden izmed učiteljev podaljšanega bivanja na vozičku na hodnik nižje stopnje. Malico prevzame učitelj posameznega oddelka podaljšanega bivanja. Učenci popoldansko malico pojedo v razredu.

NALOGE REDITELJEV IN DEŽURNEGA UČENCA V JEDILNICI

Reditelja posameznega razreda pet minut pred koncem ure, ki ji sledi malica, zapustita razred in v jedilnici pripravita malico za svoj razred, ki je pripravljena na kuhinjskem pultu. Prineseta jo do miz,  kjer posamezni razred malica. Po končani malici odneseta posode z ostanki hrane do odlagalnega pulta in poskrbita za ločeno zbiranje odpadkov:

 • ostanki hrane gredo med organske odpadke,
 • plastična embalaža med plastiko,
 • papirnata embalaža med papir,
 • porabljeni papirnati prtički med mešane odpadke.

Nazadnje še pobrišeta mize z vlažno in suho krpo.

Dežurni učenec za jedilnico pomaga pri ločevanju odpadkov pri odlagalnem pultu, temeljito pobriše mize z vlažno in suho krpo, poravna stole ter pomete jedilnico.

PRAVILA OBNAŠANJA V JEDILNICI

Učenci si pred prihodom v jedilnico umijejo roke. V jedilnico prihajajo v koloni umirjeno in kulturno pojedo svoj obrok. Za sabo pospravijo. Ostanke kruha odložijo na pokrov škatle za kruh, da le-ta ostaja čist. Kruh lahko učenci dobijo po končanem pouku v jedilnici šole. Skodelice odložijo v posodo, v kateri so bile prenesene. Pazijo, da ne pomešajo čistih in umazanih skodelic.

H kosilu prihajajo učenci od 1. do 5. razreda v koloni, v spremstvu učitelja podaljšanega bivanja ali tudi posamič, v kolikor niso v podaljšanem bivanju. Učenci od 6. do 9. razreda prihajajo na kosilo individualno takoj po končanem pouku. Če so vključeni v varstvo vozačev se najprej javijo učitelju za varstvo, nato pa se z njim dogovorijo, kdaj bodo šli na kosilo.

V jedilnico vstopajo v copatah. Torbe pustijo v razredih oziroma garderobi in ne pred jedilnico.

Uporaba elektronskih naprav v jedilnici ni dovoljena.

V času kosila so v jedilnici le učenci, ki imajo kosilo. Ko učenec kosilo poje, odda svoj pladenj na odlagalni pult, ostanke hrane odloži med organske odpadke in ločeno zloži svojo posodo.  Nato zapusti jedilnico in na ta način ustvari prostor za tiste, ki še prihajajo.

JEDILNIKI

Za sestavo jedilnikov skrbi gospa Lidija Pišek, dipl. san. ing. Jedilniki so objavljeni na spletni strani OŠ Griže, v jedilnici šole in na hodniku razredne stopnje. Alergeni so vpisani na jedilniku v jedilnici, ne pa tudi na spletu. Razlog je v tem, da se dostavljena živila razlikujejo v alergenih glede na proizvajalca. Vsakršno spremembo alergenov lahko na jedilniku v jedilnici popravimo, za spremembo na spletu pa potrebujemo več časa. Alergeni so ob posameznem živilu označeni s kratico, pomen kratice pa je pojasnjen z legendo, na priloženem listu.

Šola si pridržuje spremembo jedilnikov zaradi spremenjene organizacije dela (športni, naravoslovni, kulturni, tehniški dnevi ter druge dejavnost) ali zaradi težav z dostavo naročenih živil.

DIETNA PREHRANA

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo do vodje šolske prehrane, ki nadalje oblikuje ustrezen jedilnik za otroka.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).

Subvencionirana prehrana se pridobi na podlagi oddane vloge za otroški dodatek na pristojni Center za socialno delo. Šola bo pri obračunu prehrane upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med pristojnim ministrstvom in šolo.

RAZDELJEVANJA SADJA IN SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Od 1. do 5. razreda si učenci sadje nesejo v razred, od 6. do 9. razreda pa je na razdeljevalnem pultu v jedilnici. Prav tako je sadje nameščeno na razdeljevalnem pultu na POŠ Liboje. Naša šola sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja s podporo Evropske unije. Sadje ali zelenjava, podprta s to pomočjo, se deli ob četrtkih.

DELITEV KRUHA

V kolikor ostane od malice nedotaknjen kruh, ga učenci lahko dobijo po končanem pouku v jedilnici šole, kjer ga tudi pojedo. V jedilnico vstopajo v copatah.

VODA IN ČAJ

Učencem je na razpolago voda preko pitnikov. Učenci 1. razreda imajo čaj v razredu, učenci 2. in 3. razreda pa v sodčku na hodniku. Na POŠ Liboje je čaj nameščen v jedilnici.

PRIJAVA DNEVNEGA KOSILA

Učenec si naroči dnevno kosilo za posamezen dan en dan prej v šolski kuhinji. V kolikor si ga naroči isti dan, šolska kuhinja ne zagotavlja, da mu ga bo lahko ponudila.

ELEKTRONSKI SISTEM EVIDENTIRANJA PREVZETEGA OBROKA

Učenec  se pred prevzemom kosila s ključkom elektronsko registrira v sistem prehrane.  V kolikor učenec pozabi ključek, ga v sistem vnese dežurni učitelj. Če učenec  več kot 3x v mesecu nima ključka, prevzame novega v tajništvu šole. Strošek novega ključka znaša 5 €. Vsaka nadaljnja neuporaba ključka pomeni nove stroške. V kolikor učenec najde izgubljen ključek, ga lahko ponovno aktivira v tajništvu šole, vendar je registracija na kosilo možna samo z enim ključkom (aktiviranim).

ODJAVA PREHRANE ZARADI BOLEZNI

V primeru, da je otrok odsoten od pouka na OŠ Griže zaradi bolezni, zdravniških pregledov ali iz drugih opravičenih razlogov, starši odjavite njegovo prehrano za čas odsotnosti:

 • na elektronski naslov: osgrize@gmail.com ali na telefonsko številko 03 620 92 40 do 8.00,
 • za učence POŠ Liboje pa na številko 03 714 03 30 do 00.

Če tega ne storite, ste plačnik storitev povezanih s prehrano tudi v času odsotnosti učenca.

PRIJAVA ALI ODJAVA KOSILA IN POPOLDANSKE MALICE MED ŠOLSKIM LETOM

Če želite otroka prijaviti ali odjaviti na kosilo in popoldansko malico med šolskim letom, lahko to storite kadar koli med šolskim letom:

 • na elektronski naslov: osgrize@gmail.com ali na telefonsko številko 03 620 92 40 do 8.00 oziroma s pisnim obvestilom,
 • na POŠ Liboje po telefonu: 03 714 03 30 ali s pisnim obvestilom.

V obvestilu navedite:

 • ime in priimek učenca,
 • razred, ki ga obiskuje,
 • ali učenca prijavljate ali odjavljate od obroka in
 • datumom, s katerim želite spremembo.

PLAČEVANJE ŠOLSKE MALICE IN KOSILA

Plačevanje poteka v skladu z navodili, kot jih določa Pogodba o zagotavljanju šolske prehrane med izvajalcem (Zavodom Petka) in naročnikom prehrane (starši oziroma zakonitim zastopnikom učenca).

V RAZMISLEK

Staršem učencev 1. in 2. triade priporočamo, da za svojega otroka, ki ostaja v podaljšanem bivanju, naročijo poleg malice tudi kosilo. Čas, preživet v šoli, je predolg, da bi zadostovala samo malica. V kolikor otrok ostaja na šoli še po 14.30, priporočamo tudi popoldansko malico.

ZA ZAKLJUČEK

Želimo si, da bi bili s šolsko prehrano zadovoljni. Veseli bomo vaših mnenj, pohval, predlogov, receptov, predvsem pa idej za nove, zdrave in okusne jedilnike.

Vodja prehrane na šoli:                                                                Ravnateljica:

Amela Osmić                                                                                   Marija Pavčnik

Dostopnost