RAZPIS ZA NAJEM PROSTOROV ZA ŠPORT V  ŠOL. LETU 2016/2017

Osnovna šola Griže razpolaga s telovadnico, ki se lahko s spustno pregrado razdeli  v dve vadbeni enoti.

V telovadnici se nahaja plezalna stena. Za uporabo plezalne stene se najeme ena vadbena enota. V tem času se na drugi vadbeni enoti praviloma odvijajo dejavnosti brez žoge.

Plesni studio je primeren za plesne dejavnosti, jogo, gimnastiko ipd.

Uporabniki (najemniki) lahko najamejo tudi zunanje športne površine.

Svet zavoda OŠ Griže je 26. 9. 2013 sprejel  Interni pravilnik za oddajanje šolskih prostorov OŠ Griže.

Cenik, kot ga določa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec (Ul. RS 92/2013) velja za športna društva, ki so izvajalci športnih programov do vključno mladinske kategorije in so bili izbrani kot izvajalci športnih programov v Občini Žalec na javnem razpisu.

Za druge uporabnike (najemnike) velja cenik, ki ga sprejme in potrdi Svet Zavoda OŠ Griže (praviloma pred začetkom novega šol. leta). Trenutna cena za 1 uro (60 min) uporabe telovadnic je razvidna iz Cenika najema prostorov OŠ Griže.

Vsi zainteresirani za najem prostorov za šport (telovadnice, plezalne stene, plesnega studia, zunanjih športnih površin) izpolnite prijavnico, ki je priloga tega razpisa, in jo v zaprti kuverti oddajte osebno v tajništvu šole ali pošljite na naslov: Osnovna šola Griže, Griže 1a, 3302 Griže s pripisom »Razpis za najem prostorov za šport«. Rok za oddajo prijavnice je vključno 15. 7. 2016.

Osnovna šola Griže bo z najemniki (uporabniki) sklenila najemne pogodbe, v katerih bo poleg osnovnih podatkov, plačilnih pogojev in medsebojnih obveznostih upravljavca in najemnika (uporabnika), vsebovala čas in število ur uporabe, odgovorno osebo uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.

Najemniki (uporabniki), ki so že najemali prostore za šport, morajo imeti poravnane vse obveznosti pred sklenitvijo nove pogodbe.

Marija Pavčnik, ravnateljica

Dostopnost