Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu izvajamo poleg obveznih predmetov tudi pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehniškega sklopa. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Glede na čas trajanja so izbirni predmeti eno- oziroma triletni. Potekajo eno uro na teden, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri tedensko. V primeru, da je delo pri predmetu pretežno praktične narave, učitelj predlaga izvajanje v sklopih po več ur skupaj, za kar starši podpišejo soglasje. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.

Postopek izbire predmetov vodita Metka Umek in Andreja Konovšek.


7. razred

PREDMET UČITELJ
Nemščina 1 Saša  Silovšek
Šport za zdravje Metka Umek
Sodobna priprava hrane Martina Petelinek
Okoljska vzgoja Karmen Hrastnik
Obdelava gradiv – kovine Ivan Pišek
Urejanje besedil Marija Vaš

8. razred

PREDMET UČITELJ
Nemščina 2 Valentina Uplaznik Tičič
Šport za sprostitev Sašo Kač
Okoljska vzgoja Karmen Hrastnik
Sodobna priprava hrane Martina Petelinek
Obdelava gradiv – kovine Ivan Pišek
Vzgoja za medije – Televizija Polona Čmer
Multimedia Marija Vaš

9. razred

 

PREDMET UČITELJ
Nemščina 3 Saša Silovšek
Izbrani šport − košarka Sašo Kač
Retorika Polona Čmer
Načini prehranjevanja Martina Petelinek
Obdelava gradiv – kovine Ivan Pišek
Računalniška omrežja Anamarija Cencelj
Likovno snovanje 3 Breda Bračko

Učenec lahko v mesecu septembru še spremeni odločitev, vendar lahko v soglasju s starši izbira le med izbranimi izbirnimi predmeti. Njegova odločitev ne sme vplivati na dani urnik, na ukinitev skupine ali na povečanje števila skupin.


Izbirni predmeti so v urniku eno uro na teden (tuji jezik dve uri), so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

V 3. VIO bomo izvajali izbirne predmete  21 ur tedensko v 15 skupinah.