Nagovor ravnateljice

Poslanstvo OŠ Griže se glasi: »Skupaj za zdrave, motivirane, uspešne učence, učence z dobro samopodobo.«

Poučevanje o vrednotah je vpeto v vizijo šole, ki je  v Letnem delovnem načrtu OŠ Griže in POŠ Liboje zapisana kot …

Delamo za  Strpno

                  Kvalitetno

                  Ustvarjalno

                  Prijazno

                  Napredno

                  Odgovorno

                     šolo.

Smo Unescova šola in nosilci Unesco projekta Pletemo niti mreže. Unescova šola smo postali s sprejetjem med polnopravne članice, 2. oktobra 1999. V maju 2002 smo začeli z izvajanjem  nacionalnega Unescovega projekta Naravoslovni  tabor  za osnovnošolce. Leta 2012 smo prešli na projekt Pletemo niti mreže, ki ga vsako leto razvijamo na izbrano temo. V letu 2019 smo tako obeležili 20-letnico delovanja Unesca na šoli, v letu 2020 pa 20. zaporedno izvedbo Unesco projekta.

Z letošnjim projektom Pletemo niti mreže s srcem in glavo želimo učence spodbuditi, da razmišljajo o šoli kot o prostoru, kjer vladata strpnost in nenasilje. Zastavljeni cilji projekta so usmerjeni v aktivnosti za spodbujanje strpnega in nenasilnega sobivanja/sodelovanja v šoli, razmišljati o dejavnostih, ki so usmerjene v pozitivna ravnanja in seveda slediti Delorsovim stebrom.

Šolski prostor vedno bolj postaja kraj stika različnih kultur, običajev in navad. V šoli so dnevno v stiku posamezniki, ki se med sabo razlikujejo po svoji veroizpovedi, kulturi, stilu, obnašanju in tudi videzu. Z učenci se bomo preko pogovora dotaknili teme nasilja – nenasilja, strpnosti – nestrpnosti (npr. okrogle mize, izkušnje, jutranji krog …). Pomagali si bomo z literarnimi zgodbami, igro vlog, reklamo ali kratkimi filmi. Spodbudili bomo učence k pozitivnemu reševanju konfliktov in ozaveščanju pomena strpnosti in nenasilja v šoli. Pogovor bodo nadgradili z ustvarjalno delavnico, na kateri bodo izdelovali didaktični material in izdelke, ki bodo podkrepljeni z multimedijskimi vsebinami (video posnetki, fotografije, animacije, likovni in literarni prispevki, zloženke, plakati …), ki jih bomo ob koncu projekta strnili v zbornik. Vse sodelujoče šole bodo prejele izdani zbornik s fotografijami izdelkov ter pripadajočimi QR kodami in povezavami do video vsebin v tiskani in elektronski obliki.

V letu 2017 smo vložili kandidaturo za pridobitev naziva Kulturna šola 2017–2023. Obnovili smo naziv, poleg tega pa pridobili še naziv »kulturna šola« leta 2017 v kategoriji srednje velikih šol. Učencem ponujamo pester izbor dejavnosti na folklornem, gledališkem, literarnem, likovnem, fotografskem, turističnem, plesnem, filmskem in glasbenem področju ter na področju varovanja kulturne dediščine. Učence spodbujamo k ustvarjalnosti in izražanju le-te, krepimo odgovornost, razvijamo odnos do kulture, umetnosti, znanja, prizadevamo si za sodelovanje in povezovanje. Vse to je odlična popotnica za prepoznavnost šole, kraja in posameznika. Konec preteklega šolskega leta smo ponovno vložili kandidaturo za naziv Kulturna šola za naslednje štiriletno obdobje in ga tudi uspešno ohranili. 

Spodbudno in varno delovno okolje prinaša veselje do dela tako učencem kot pedagoškim in strokovnim delavcem, spodbuja vedoželjnost enih in drugih, motivacijo za raziskovanje in pridobivanje novih znanj in spretnosti.

 

Spodbujamo tudi odgovoren odnos do zdravega načina življenja. Pri tem ste nam v veliko pomoč in podporo starši, ožja in širša lokalna skupnost.

 

S pomočjo ustanovitelja, ki namenja določena sredstva za investicije investicijsko vzdrževanje, si prizadevamo za redno vzdrževanje zgradb in realizacijo prioritet, ki izhajajo iz aktualnih potreb.

 

Prioritetni vzgojno-izobraževalni cilji so usmerjeni v usposabljanje za:

  • učenje za življenje (kritično razmišljanje, reševanje problemov, sodelovanje, ustvarjalnost),
  • vseobsežno pismenost (bralno, matematično, naravoslovno, finančno, digitalno …) na način, da naučeno in osmišljeno znanje in razvite veščine uporablja v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen način.

 

Za novo šolsko leto smo si zadali nove strokovne izzive, ki so povezani s prizadevanji, da uresničimo zastavljene cilje v okviru strokovnih aktivov, projektov, razvojnih nalog, aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in dela na šoli ter komunikacije deležnikov vzgoje in izobraževanja. Pri tem se povezujemo z ustanovami in institucijami, kot so Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (prijava na eksperimentalni projekt – krepitev digitalnih kompetenc), Unesco urad (članstvo v ASP mreži šol), Zavod za šolstvo RS (svetovalne storitve, izobraževanja za kolektive in posamezne strokovne delavce, aktivnosti za spodbudno in varno učno okolje), Šola za ravnatelje (izobraževalne vsebine za vodstvo šole) in tudi s posamezniki/kolektivi drugih šol, ki s svojimi bogatimi strokovnimi izkušnjami in delovanjem v VI procesu pomagajo širiti primere dobrih praks. 

 

Prizadevamo si krepiti strokovno moč našega kolektiva, da bodo posamezniki in/ali skupine zmožni/zmožne svoje strokovno delo dvigniti na raven profesionalnega argumentiranja vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. S tem gradimo na zaupanju učencev, staršev in drugih javnosti v kakovost VI procesa na centralni in podružnični šoli, hkrati pa za kulturo in vzajemnost komunikacije med partnerji v pedagoškem trikotniku.

Naj bo šolsko leto, ki je pred nami, varno in uspešno, da se bomo ob zaključku veselili naših skupnih uspehov. 

 

 

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje z ravnateljico Marijo Pavčnik

 

 

Dostopnost