Oblikovanje seminarske naloge

Navodila za izdelavo pisnih nalog po mednarodnih standardih ISO


ZNAK ŠOLE

NAZIV IN KRAJ USTANOVE

VRSTA NALOGE

NASLOV NALOGE

PODNASLOV

Mentor: Ime in priimek                                                           Avtor: Ime in priimek

Kraj, datum


Katera poglavja mora imeti seminarska naloga?

  1. NASLOV mora natančno označiti vsebino naloge. Naj bo kratek in jedrnat, dodaš mu lahko še podnaslov.
  2. AVTOR naloge si ti. Podpisal se boš s polnim imenom in priimkom. Če boš seminarsko nalogo delal s sošolcem, se morata podpisati oba.
  3. KAZALO VSEBINE je vedno na začetku naloge, takoj za naslovno stranjo. V njem boš navajal naslove in podnaslove posameznih poglavij z označenimi stranmi.
  4. UVOD Seminarska naloga mora nujno imeti uvod. V njem lahko predstaviš temo, ki si jo izbral, in opišeš, kako je naloga sestavljena. Napisan naj bo tako, da bo vzbudil bralčevo zanimanje in ga pripravil, da bo tvojo nalogo razumel, čeprav ne pozna področja, o katerem si pisal. Uvod je praviloma kratek. Zadostuje že polovica strani.
  5. GLAVNI DEL V njem boš natančneje opisal temo, ki si jo izbral. Poglavja v glavnem delu si morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena. Vanj lahko vključiš slike, tabele, grafikone, ki pa jih moraš ustrezno opremiti (če ima naloga več tabel, jih moraš oštevilčiti, pod slike moraš napisati ustrezne naslove).
  6. ZAKLJUČEK V njem povzameš bistvene ugotovitve o problemu, ki si ga opisoval, in zapišeš predloge za nadaljnje delo.
  7. UPORABLJENA LITERATURA Na koncu moraš napisati seznam literature, ki si jo pri delu uporabljal. Urejen mora biti po abecedi priimkov avtorjev. Naj bo napisan na posebni strani.
Dostopnost