Prevoz s kombijem

Razpored voženj s šolskim kombijem 2018/2019

 

Prihod v šolo

Čas Relacija Opomba
6.30 Zagreben (Požin) –  Liboje – Griže

Prevoz za učence iz seznama POŠ in učence od 6. do 9. r. iz Liboj, ki imajo organizirane aktivnosti 0. uro.

Samo 1 vožnja!!!

7.10 Mrzlica (mostovi) Kačič – Oblak – Uduč – Griže  

7.24

7.28

Vengust

Križišče – (EKO otok) Bezovnik – Griže

 

7.35

7.38

7.45

7.50

Britna sela

Odcep za Štarkl

Sončni hrib (stop znak) – Toplak – Krk

Tomažič – Griže

 

8.05

8.10

Zahom – Fideršek – Knez – Poteko

Odcep za Krašovc – Griže

 
8.15 Kurja vas –  Sončni hrib (stop znak) – Griže  

 

Odhod iz šole

Čas Relacija Opomba
12.55 Griže – Britna sela – Oblak – Uduč – stara mesnica  
13.10 14.15 Postajališče stara mesnica – Tomažič – Križ – Sončni hrib (stop znak) – Toplak – Krk Kadar gre za skupino učencev, bližnji gredo peš!

13.30

 

Griže – Knez – Fideršek  

13.45

 

Griže – EKO otok (Bezovnik) – odcep Krašovc – Poteko

 

 
14.00 Griže – Britna sela – Oblak – Uduč – Kačič – stara mesnica  
14.35 Tomažič – Sončni hrib (stop znak) – Toplak  
14.50 Griže – Liboje  – Zagreben

Prevoz za učence od 6. do 9. r., ki imajo organizirane aktivnosti 7. uro.

Samo 1 vožnja!!!

15.15 Griže  – odcep Štarkl – Kačič – Špan – Špajzer  

 

OPOMBA

Prva dva tedna še usklajujemo in iščemo najbolj sprejemljiv časovni razpored za vozače, ki so upravičeni do prevoza s kombijem.

Prosimo za razumevanje in sodelovanje.

Glede na časovni razpored ur pouka obveznih in izbirnih predmetov, podaljšanega bivanja, dodatnega in dopolnilnega pouka in upoštevanja upravičencev do prevoza (glej Pravilnik** o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v občini ŽalecUL RS 63/2013) lahko pride do spremembe relacij in tudi popravka seznama učencev.

 

Marija Pavčnik, ravnateljica

Iz Pravilnika**

  1. člen

(upravičenci do prevoza v in iz šole)

 

  1. Osnovnošolski otroci:
  • imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj njihovega šolskega okoliša;
  • imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša;
  • ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.

 

  1. Otroci s posebnimi potrebami: (glej podrobneje Pravilnik**)

Vsi upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Žalec. Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni obvestiti strokovno službo Občine Žalec.

 

  1. člen

(postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza) 

Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati Občini Žalec sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve in druge točke 2. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne šole tekom šolskega leta dopolnijo, v kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.

Za ostale primere iz druge točke 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma zakoniti zastopniki posredovati na Občino Žalec vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika.

Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.

Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge. Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda odločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).