Prevoz s kombijem

 

OPOMBA

Prvi mesec glede na urnike še usklajujemo in iščemo najbolj sprejemljiv časovni razpored za vozače, ki so upravičeni do prevoza s kombijem. Prosimo za razumevanje in sodelovanje.

Glede na časovni razpored ur pouka obveznih in izbirnih predmetov, podaljšanega bivanja, dodatnega in dopolnilnega pouka in upoštevanja upravičencev do prevoza (glej Pravilnik** o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v občini Žalec; UL RS 63/2013) lahko pride do spremembe relacij in tudi popravka seznama učencev.

Marija Pavčnik, ravnateljica

 

Iz Pravilnika**

  1. člen

(upravičenci do prevoza v in iz šole)

  1. Osnovnošolski otroci:
  • imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj njihovega šolskega okoliša;
  • imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša;
  • ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.
  1. Otroci s posebnimi potrebami: (glej podrobneje Pravilnik**)

Vsi upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Žalec. Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni obvestiti strokovno službo Občine Žalec.

  1. člen

(postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza) 

Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati Občini Žalec sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve in druge točke 2. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne šole tekom šolskega leta dopolnijo, v kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.

Za ostale primere iz druge točke 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma zakoniti zastopniki posredovati na Občino Žalec vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika.

Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.

Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge. Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda odločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).

Dostopnost