Opis projekta

sssiz

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih količin sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik tveganja pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.

Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki pridelujejo hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost.

SŠSZ je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k večji porabi sadja in zelenjave. V ta namen Evropska unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben poudarek pomenu spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim.

Navodila so oblikovana na osnovi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12, 7/13 in 54/14), poudarjene pa so predvsem pomembnejše obveznosti šole in spremembe, ki se uveljavljajo že s šolskim letom 2014/2015.

Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto posebej prijavi v SŠSZ, kjer ji Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. V teh navodilih se informacije o prijavi nanašajo na prijavo za šolsko leto 2015/2016.

Šole morajo pri izvajanju SŠSZ smiselno uporabljati določbe zakona, ki ureja šolsko prehrano, v delu, ki se nanaša na organizacijo šolske prehrane. Zato naj šole pri izvajanju smiselno upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Trenutno veljavne strokovne usmeritve in navodila najdete na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana/

Dostopnost